One Plan Muddy Puppy #3, Walkhaven – 29 November ’20