Muddy Puppy #2, Giba Gorge, KZN – 24 February 2019